Πτυχία για Ενήλικες
 • Cambridge

  First Certificate in English (FCE)

  Το FCE είναι μια εξέταση που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο είναι σε θέση να χειριστούν βασικές δομές της Αγγλικής γλώσσας έχοντας ευρεία γνώση λεξιλογίου και επικοινωνιακές δεξιότητες για διάφορες κοινωνικές περιστάσεις.

  Certificate in Advanced English (CAE)

  Το CAE αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Είναι αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας σε προχωρημένο επίπεδο για χρήση σε τομείς όπως η ανώτερη εκπαίδευση, η εργασία και οι κοινωνικές δραστηριότητες.

  Certificate of Proficiency in English (CPE)

  Το CPE είναι μια εξέταση πολύ προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Αντιστοιχεί σε επίπεδο γνώσης του αγγλικού πανεπιστημιακού επιπέδου και αναγνωρίζεται από τα περισσότερα Βρετανικά πανεπιστήμια, αλλά και διεθνώς, ως αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας σε άριστο επίπεδο.

  Η απόκτηση του προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης άδειας διδασκαλίας (επάρκεια) της αγγλικής γλώσσας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή σε μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων του εξωτερικού.

  Τα παραπάνω διαγωνίσματα αποτελούνται

  (με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας ανά επίπεδο)

  από τις εξής ενότητες :

  • Reading Comprehension (κατανόηση κειμένου)
  • Writing (Έκθεση)
  • Use of English (Γραμματική και Λεξιλόγιο)
  • Listening Comprehension (Κατανόηση προφορικού λόγου)
  • Speaking (Συνέντευξη)

  Για την επιτυχία απαιτείται βαθμός 65% σε κάθε ενότητα.

  Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο (Δεκέμβριο και Μάιο).

 • Michigan

  Certificate Of Competency In English (ECCE)

  Πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου του Michigan που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Το ECCE καλύπτει την ανάγκη για επικοινωνία χρησιμοποιώντας ένα ανώτερο επίπεδο Αγγλικών, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο. Eίναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος καθώς επίσης αναγνωρίζεται και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

  Certificate of Proficiency in English (ECPE)

  Το ECPE είναι πτυχίο επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ισχύ του ECPE για ακαδημαϊκούς σκοπούς, οι κάτοχοί του προτείνεται να απευθύνονται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα στα οποία πρόκειται να το υποβάλουν. Οι κάτοχοι του ECPE μπορούν να αποκτήσουν Επάρκεια Προσόντων Διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

  Τα παραπάνω διαγωνίσματα αποτελούνται

  (με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας ανά επίπεδο)

  από τις εξής ενότητες :

  • Writing (Έκθεση)
  • Grammar (Γραμματική),Vocabulary (Λεξιλόγιο) και Reading (Κατανόηση γραπτού λόγου)
  • Listening Comprehension (Κατανόηση προφορικού λόγου)
  • Speaking (Συνέντευξη)

  Για την επιτυχία απαιτείται αθροιστικά βαθμός 65%.

  Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο (Δεκέμβριο και Μάιο).

  MSU CELC/CELP

  Το πτυχίο MSU είναι εξετάσεις αγγλομάθειας του πανεπιστημίου Michigan State University. Ο επίσημος φορέας της εξέτασης MSU στην Ελλάδα είναι το Κολέγιο Ανατόλια. Το MSU CELC αντιστοιχεί στο lower ενώ το MSU CELP αντιστοιχεί στο proficiency. Ο κάτοχος του MSU CELP μπορεί να πιστοποιηθεί με επάρκεια διδασκαλίας. Και οι δύο πιστοποιήσεις αποτελούνται απο 4 μέρη εξέτασης: writing, listening, reading, speaking. To test βαθμολογείται στα 100 και η κάθε ενότητα αντιστοιχεί στο 25% του τελικού αποτελέσματος της εξέτασης. Οι ενότητες ωστόσο συμψηφίζονται μεταξύ τους και ο εξεταζόμενος πρέπει να συλλέξει το 60% για να είναι επιτυχών στις εξετάσεις. Εάν ο υποψήφιος συγκεντρώσει 70% συνολικά η απαίτηση για 25% σε κάθε ενότητα παραβλέπεται. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, κάθε Δεκέμβριο και Μάιο.

 • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

  Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)

  Eίναι ένα θεσμοθετημένο σύστημα εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στόχος του είναι η πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων γνώσης μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή η πιστοποίηση του βαθμού ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος ως προς την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στην ξένη γλώσσα.

  Οι εξετάσεις φέρουν τη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο μέσω της Διεύθυνσης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών, είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια των εξετάσεων και για την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών. Η επιστημονική ευθύνη για τις εξετάσεις του ΚΠΓ έχει ανατεθεί στα ξενόγλωσσα τμήματα των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

  Το ΚΠΓ δεν ελέγχει την ικανότητα των ατόμων να μιλούν για την ξένη γλώσσα ή να την αναλύουν με βάση κάποια θεωρία ή κάποιο μοντέλο ανάλυσης. Ελέγχει το βαθμό της ικανότητάς τους να μιλούν και να γράφουν τη γλώσσα, αλλά και να λειτουργούν διαμεσολαβητικά, μεταφέροντας πληροφορίες από την Ελληνική στη γλώσσα στην οποία εξετάζονται. Ελέγχει επίσης το βαθμό επίγνωσης που έχουν για το πώς (με ποιον τρόπο και με ποια μέσα), η γλώσσα χρησιμοποιείται σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο.

  Η κάθε εξέταση αποτελείται από 4 Ενότητες και κάθε μια από αυτές στοχεύει στον έλεγχο συγκεκριμένων επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες πραγματώνονται με χρήση της γλώσσας για κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

  Στην παρούσα χρονική στιγμή πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα :

  • Επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας»
  • Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας»
  • Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας»
  • Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας»
  • Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας»

  Οι ενότητες είναι οι εξής:

  • Ενότητα 1: Ελέγχει την κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση
  • Ενότητα 2: Ελέγχει την παραγωγή γραπτού λόγου, ενώ από το επίπεδο Β και τη γραπτή διαμεσολάβηση
  • Ενότητα 3: Ελέγχει την κατανόηση προφορικού λόγου
  • Ενότητα 4: Ελέγχει την παραγωγή προφορικού λόγου ενώ από το επίπεδο Β και τη προφορική διαμεσολάβηση.

  Για την επιτυχία απαιτείται βαθμός 60/100.

  Οι ημερομηνίες στις οποίες διενεργούνται οι εξετάσεις προκηρύσσονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Οι εξετάσεις είθισται να λαμβάνουν χώρα κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και του Μαΐου αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στο διαδίκτυο.

 • British Council

  IELTS (International English Language Testing System)

  Το IELTS (International English Language Testing System) έχει την πιστοποίηση του British Council και αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας στον κόσμο· κάθε χρόνο, πραγματοποιούνται πάνω από 2.5 εκατομμύρια εξετάσεις και ενδείκνυται για υποψηφίους 16 ετών και άνω.

  Αποτελεί προϋπόθεση για εισαγωγή σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγγελματικούς συλλόγους και κρατικούς φορείς παγκοσμίως και είναι επίσης βασικό στοιχείο της διαδικασίας που ακολουθείται για τους αλλοδαπούς σε ορισμένες χώρες. Δεν αποτελεί πτυχίο αλλά είναι αποδεικτικό του επίπεδου γνώσης των Αγγλικών σας. Έχει επικοινωνιακό χαρακτήρα καθώς δεν περιλαμβάνει ξεχωριστές ασκήσεις γραμματικής αλλά την ενσωματώνει σε υλικό που εξετάζει το χειρισμό της γλώσσας σε πραγματικές συνθήκες.

  Οι υποψήφιοι πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στο Academic Module απευθύνεται σε σπουδαστές που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε πανεπιστήμια ή σχολές ανώτερης εκπαίδευσης και στο General Training Module που απευθύνεται σε σπουδαστές που επιθυμούν να μεταναστεύσουν σε αγγλόφωνες χώρες για εργασία. Τα IELTS ACADEMIC και IELTS GENERAL αποτελούνται από 4 ενότητες (listening, speaking, writing και reading). Η κλίμακα βαθμολόγησης είναι από 1 έως 9 και τα περισσότερα πανεπιστήμια θέτουν σαν όριο το 5,5.

  Το IELTS διενεργείται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι εξετάσεις γίνονται 2 φορές το μήνα περίπου. Τα αποτελέσματα βγαίνουν μετά από 13 μέρες και έχουν ισχύ για 2 χρόνια.

 • Ελληνοαμερικανική Ένωση

  TOEIC (Test of English for International Communication)

  To TOEIC (Test of English for International Communication) είναι ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που απονέμεται από την Ελληνοαμερικανική 'Ένωση και δίνει στον κάτοχό του τη δυνατότητα της καλής επικοινωνίας στη διεθνή αγορά εργασίας. Αντιστοιχεί, ανάλογα με τη βαθμολογία που επιτυγχάνει ο εξεταζόμενος σε μέτρια, καλή, πολύ καλή και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

  Απευθύνεται σε επαγγελματίες που θέλουν να πιστοποιήσουν το επίπεδο της αγγλικής γλώσσας.

  Το TOEIC περιλαμβάνει 200 ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων και χωρίζεται σε 2 μέρη : Listening Comprehension και Reading comprehension.

  Η εξέταση του γίνεται κάθε βδομάδα και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα πολύ σύντομα. Μπορεί επίσης κάποιος να επαναλάβει την εξέταση όσο συχνά θέλει.

  Οι βαθμολογίες αντιστοιχούν σε :

  • Μέτρια γνώση της Αγγλικής γλώσσας : 405-500 (Β1)
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας : 505-780 (Β2)
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας : 785-900 (Γ1)
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας : 905 και άνω (Γ2)
 • GMAT

  GMAT (Graduate Management Admission Test)

  To GMAT είναι μία εξέταση η οποία είναι απαραίτητη για όσους επιθυμούν να κάνουν ΜΒΑ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

  Περιλαμβάνει τέσσερεις ενότητες: analytical writing section, integrated reasoning section, quantitative section και verbal section.

  Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 200 - 800. Το Analytical Writing section και το Integrated Reasoning section βαθμολογούνται ξεχωριστά με κλίμακα βαθμολογίας 0-6 και 1-8 αντίστοιχα.

  Η εξέταση έχει ηλεκτρονική μορφή και διεξάγεται μία φορά κάθε 31 ημέρες και το ανώτατο μέχρι 5 φορές το χρόνο. Τα αποτελέσματα βγαίνουν άμεσα.

 • Educational Testing Service

  GRE (Graduation Record Examinations)

  To GRE αποτελεί διεθνής πιστοποίηση αγγλικών για την εισαγωγή των διαγωνιζόμενων σε Αγγλόφωνα πανεπιστήμια. . Η κλίμακα βαθμολόγησης είναι 130.....170 για το Quantitative Section, 130.....170 για το Verbal section και 0.....6 για το Analytical Writing section. Οι εξετάσεις γίνονται μία φορά κάθε 60 μέρες και το ανώτατο μέχρι 5 φορές το χρόνο. Τα αποτελέσματα βγαίνουν μετά από 2 βδομάδες και έχουν ισχύ για 5 χρόνια.

  Η εξέταση έχει ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνει δύο θέματα έκθεσης (analitical writing) και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε θέματα λεξιλογίου, κατανόησης γραπτού λόγου (verbal reasoning) και ποσοτικών προβλημάτων (quantitative reasoning)

  Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 130-170 για τα analitical writing και verbal section και 0-6 για το analytical writing section.

  Η εξέταση διεξάγεται μία φορά κάθε 31 ημέρες μέχρι 5 φορές το χρόνο. Τα αποτελέσματα λαμβάνονται άμεσα.

 • TOEFL

  TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

  Το TOEFL είναι μία εξέταση για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα ΒΑ ή ΜΒΑ πρόγραμμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η εξέταση πιστοποιεί το επίπεδο γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας. Είναι πιστοποίηση με επικοινωνιακό χαρακτήρα.

  Η εξέταση έχει ηλεκτρονική μορφή και αποτελείται από τέσσερεις ενότητες: reading, listening, speaking και writing

  Η κλίμακα βαθμολόγησης είναι από 0 έως 120.

  Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή και διαρκεί 3,5 ώρες. Τα αποτελέσματα λαμβάνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Back to Top